§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hørsholm Gymnastikforening (HØG). Dens hjemsted er Hørsholm
kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at samle gymnastikinteresserede med henblik på at fremme aktiv
idrætsudøvelse og derved medvirke til en sund fritidsbeskæftigelse af børn, unge og
voksne. Foreningen bygger sit virke på medlemmernes aktive engagement i såvel idrætten
som i andre fælles aktiviteter.

§ 3 Medlemskab af organisationer.
Foreningen er medlem af GymDanmark (tidligere DGF) under dansk Idrætsforbund.
Endvidere er foreningen medlem af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) i
Nordsjælland.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som medlem kan optages enhver med interesse for gymnastik. Optagelse af umyndige
personer kræver samtykke fra forældre/værge. Når der er tilmeldt og betalt kontingent
betragtes det som samtykke.

§ 5 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. Kontingent opkræves for hele sæsonen samtidig med online tilmelding
ved sæsonstart.
Er tilmelding og betaling ikke sket online inden start, er det ikke muligt at deltage i
undervisningen.
Bestyrelsen kan indrømme et medlem kontingentfrihed eller moderation.
Æresmedlemmer er kontingent frie.

§ 6 Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til medlem@horsholmgymnastik.dk. Ved udmeldelse
refunderes kontingent ikke.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august. Medlemmerne orienteres
skriftligt pr. mail senest 14 dage før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen med henblik på vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før. Stemmeret har alle der er fyldt 14 år og som har været indmeldt senest 3
måneder før generalforsamlingen. Forældre til medlemmer under 14 år har stemmeret, – en pr. medlem. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller gennem fuldmagt
sendt til medlem@horshomgymnastik.dk eller afleveret ved generalforsamlingen. Taleret
har alle fremmødte med tilhørsforhold til HØG.

Generalforsamlingsdagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for den forgangne sæson
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for den forgangne sæson til godkendelse
samt budget for den kommende sæson (vinter og sommer).
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
Lige år
a. Valg af formand
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Ulige år
a. Valg af kasserer
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlem
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, der vælges min. 2 medlemmer
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Valg til udvalg
10. Eventuelt

§ 8 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke
være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Der optages referat af
generalforsamlingens beslutninger samt af væsentlige forhandlinger, der går forud for
beslutningerne.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, såfremt 25
stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. I sådanne
tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at
begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, som ønskes
behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne
i § 7.

§ 10 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til
vedtægterne.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling jfr. § 7. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette møde ligger i umiddelbart forlængelse af generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted. Foreningen ser gerne at én af bestyrelsesmedlemmerne er instruktør i foreningen.
I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Afgår et medlem i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 11 Konstituering – tegningsret
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Formand og kasserer må ikke være ikke være i familie eller nært beslægtet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald, indtræder næstformanden i dennes sted. Der tages referat af
alle bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formand og kasserer i fælleskab. I alle sager, der angår køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer.

§ 12 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen skal i løbet af juli/august
afgive driftsregnskab for den forgangne sæson og status pr. 30. juni til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og
skal være forsynet med revisorens påtegning.

§ 13 Revisorer
På den ordinære generalforsamling vælges en kritisk uafhængig revisor og én
revisorsuppleant for ét år ad gangen, jfr. § 7.

§ 14 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal
bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3
af de denne gang afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af
tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.

§ 15 Forenings opløsning
Bestemmelse om forenings opløsning kan kun foretages på én i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at
mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant
flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inde 14
dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflertal, uanset antallet af tilstedeværende, stemmeberettigede
medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er til stede anvendes til andre
idrætslige formål for børn og unge i Hørsholm Kommune.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. februar 1978

Revideret på ekstraordinære generalforsamlinger den:
22. marts 1983
19. marts 1987
6. april 1988
16 marts 1991
25. marts 1998
16. april 2002
24. juni 2008
11. februar 2009
7. juni 2010

street-fight
foraarsopvisning-2016
seniorer