Hørsholm Gymnastikforening har eksisteret i mere end 40 år og blev grundlagt tilbage i 1978. 

Foreningen drives i dag af en frivillig, ulønnet bestyrelse bestående af seks medlemmer i samarbejde med en række dygtige instruktører, der tilbyder gymnastikundervisning for både børn og voksne fra 1½ år og op efter. 

Vi har gymnastikhold for både drenge og piger, som dækker rytme/dans- og springgymnastik. 

Hørsholm Gymnastikforening er også medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), som tilbyder de gymnaster, der vil mere med gymnastikken flere muligheder.

Endvidere tilbydes arrangementer og stævner for de lidt større børn og unge.
 

Hørsholm gymnastikforenings vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hørsholm Gymnastikforening (HØG). Dens hjemsted er Hørsholm kommune.
 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle gymnastik interesserede med henblik på at fremme aktiv

idrætsudøvelse og derved medvirke til en sund fritidsbeskæftigelse af børn, unge og

voksne. Foreningen bygger sit virke på medlemmernes aktive engagement i såvel idrætten

som i andre fælles aktiviteter.

 

§ 3 Medlemskab af organisationer.

Foreningen er medlem af GymDanmark (tidligere DGF) under Dansk Idrætsforbund.

Endvidere er foreningen medlem af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) i

Nordsjælland.

 

§ 4 Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver med interesse for gymnastik. Optagelse af umyndige

personer kræver samtykke fra forældre/værge. Når der er tilmeldt og betalt kontingent

betragtes det som samtykke.

 

§ 5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for en sæson ad gangen på den ordinære

generalforsamling. Kontingent opkræves for hele sæsonen samtidig med online tilmelding

ved sæsonstart. Er tilmelding og betaling ikke sket online inden start, er det ikke muligt at deltage i

undervisningen. Bestyrelsen kan indrømme et medlem kontingentfrihed eller moderation.

Æresmedlemmer er kontingent frie.

 

§ 6 Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til medlem@horsholmgymnastik.dk. Ved udmeldelse

refunderes kontingent ikke med mindre opsigelse kommer indenfor to uger efter holdstart.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den

ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august. Medlemmerne orienteres

skriftligt pr. mail senest 14 dage før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen med henblik på vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 8

dage før. Stemmeret har alle på generalforsamling, som har betalt kontingent. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller gennem fuldmagt

sendt til medlem@horshomgymnastik.dk eller afleveret ved generalforsamlingen. Taleret

har alle fremmødte med tilhørsforhold til HØG.

 

Generalforsamlingsdagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den forgangne sæson
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for den forgangne sæson til godkendelse samt budget for den kommende sæson (vinter og sommer).
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 1. Valg af formand
 2. Valg af kasserer
 3. Valg af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer næstformand og sekretær.
 4. Valg af suppleanter til bestyrelsen, der vælges 1. medlemmer
 5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

      9. Eventuelt

 

§ 8 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke

være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt

stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Der optages referat af

generalforsamlingens beslutninger samt af væsentlige forhandlinger, der går forud for

beslutningerne.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, såfremt 25

stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. I sådanne

tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at

begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, som ønskes

behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne

i § 7.

 

§ 10 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De

vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til

vedtægterne. Bestyrelsen består af min. 4 medlemmer samt en suppleant 1 år af gangen, af den ordinære generalforsamling jfr. § 7. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette møde ligger i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

Genvalg kan finde sted. Foreningen ser gerne at én af bestyrelsesmedlemmerne er instruktør i foreningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Afgår et medlem i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

 

§ 11 Konstituering – tegningsret

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Formand og kasserer må ikke være ikke være i familie eller nært beslægtet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald, indtræder næstformanden i dennes sted. Der tages referat af alle bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formand og kasserer i fælleskab. I alle sager, der angår køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer.

 

§ 12 Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen skal i løbet af juli/august

afgive driftsregnskab for den forgangne sæson og status pr. 30. juni til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og

skal være forsynet med revisorens påtegning.

 

§ 13 Revisorer

På den ordinære generalforsamling vælges en kritisk uafhængig revisor og én

revisorsuppleant for ét år ad gangen, jfr. § 7.

 

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generelforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 15 Forenings opløsning

Bestemmelse om forenings opløsning kan kun foretages på én i dette øjemed særlig

indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødtes stemmer er for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er til stede anvendes til andre

idrætslige formål for børn og unge i Hørsholm Kommune.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. februar 1978

 

Revideret på ekstraordinære generalforsamlinger den: 10. august 2023